จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ราคา 1 ลิตร 100 บาท สั่งซื้อที่ไลน์ 0897069945

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (SUN SMILE)

  ใช้แสงเป็นแหล่งพลังงาน สามารถตรึงไนโตรเจน ซึ่งเป็นแหล่งอาหาร ของพืชและสัตว์

วิธีการใช้

รายการ      วิธีใไช้ ประโยชน์
1.บำบัดน้ำเสีย Sun Smile 1 ลิตร ต่อ น้ำเสีย 1,000 ลิตร กำจัดของเสีย ลดกลิ่นเหม็น เพิ่มจุลินทรีย์ที่ดี ลดสารเคมีที่มีอันตราย
 2.ปศุสัตว์  Sun Smile 1 ลิตร ต่อ น้ำเสีย 1,000 ลิตร ผสมในอาหาร, ฉีดพ่น 1:100 ฉีดพื้นทุก 2 เดือน  ทำให้สัตว์สุขภาพดี โตเร็ว เพิ่มน้ำหนัก กำจัดกลี่นเหม็น ลดจำนวนแมลง
 3.ฟาร์มปลาและสัตว์น้ำ  อาหารปลา 25 กก.ต่อ Sun Smile 3-4 ลิตร สาดลงในน้ำ 1 ลิตร ต่อน้ำเสีย 1,000 ลิตร  ทำให้สัตว์สุขภาพดี โตเร็ว เพิ่มน้ำหนัก กำจัดกลี่นเหม็น ทำให้น้ำสะอาด เพิ่มแพลนตอนมากกว่าเดิม 70 เท่า
 4.ทำนา

 1.ย่อยซังตอข้าว 1 ลิตร ต่อ ไร่

2.แช่เมล็ดพันธุ์ 50 ซีซี ต่ำน้ำ 20 ลิตร

3.ข้าวเริ่มตั้งท้อง 1 ลิตร ต่อไร่

 

ย่อยสลายต่อซัง ลดสารพิษในดิน เร่งการแตกราก ป้องกันโรคพืช ป้องกันรากเน่า รากแตกแขนง แข็แรง โตเร็ว เพิ่มธาตุอาหารในดิน 
5.พืชไร่ ไม้้ผล ปาล์ม และสวนยาง

1.เตรียมดิน-ปุ๋ย 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

2.แช่เมล็ดพันธุ์ 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

3.การเติบโต 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นทุก 7-10 วัน

ป้องกันโรคพืช เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน เร่งการแตกราก โตเร็ว ป้องกันโรคพืช ขั้วเหนียว ผิวผลไม้สีสวยงาม
6.ผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ

1.เตรียมดิน-ปุ๋ย 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

2.แช่เมล็ดพันธุ์ 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

 

3.การเติบโต 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

 

พ่นทุก 5-7 วัน

 

 ป้องกันโรคพืช เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน เร่งการแตกราก โตเร็ว ป้องกันโรคพืช ดอกและใบสีสวน 

หมายเหตุ  ควรใช้ในอัตราที่กำหนดไว้ ไม่ควรใช้ในปริมาณที่สูงเกินไป อาจมีผลต่อพืชและสัตว์ ได้

Visitors: 117,467